stepped grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepped grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepped grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepped grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stepped grinding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nghiền phân cấp