step grate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step grate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step grate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step grate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step grate

    * kỹ thuật

    lưới bậc