step motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step motor

    * kỹ thuật

    động cơ bước