print over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print over.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • print over

    Similar:

    overprint: print (additional text or colors) onto an already imprinted paper

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).