print width nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print width nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print width giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print width.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print width

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ rộng của dòng in