print media nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print media nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print media giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print media.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print media

    * kinh tế

    phương tiện truyền thông bằng báo chí in

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • print media

    a medium that disseminates printed matter