print head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print head

    * kỹ thuật

    đầu in

    toán & tin:

    dầu in