printed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printed

    * kỹ thuật

    được đăng

    được in