printed book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printed book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printed book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printed book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printed book

    * kỹ thuật

    sách (đã) in