printed text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printed text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printed text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printed text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printed text

    * kinh tế

    bài in