print side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print side

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt (giấy) in