print belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print belt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print belt

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    băng in