printout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printout.

Từ điển Anh Việt

 • printout

  * danh từ

  dữ liệu in ra từ máy tính, máy fax

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • printout

  * kinh tế

  bản in từ máy điện báo chữ

  bản in từ máy vi tính

  * kỹ thuật

  bản in

  bản in ra

  bản sao cứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • printout

  the output of a computer in printed form