printout paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printout paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printout paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printout paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printout paper

    * kỹ thuật

    giấy in ra