print unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print unit

    * kỹ thuật

    thiết bị in