printable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printable.

Từ điển Anh Việt

 • printable

  * tính từ

  có thể xuất bản, có thể in được, đăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • printable

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  in được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • printable

  fit for publication because free of material that is morally or legally objectionable

  printable language

  Antonyms: unprintable