print order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print order

    * kỹ thuật

    lệnh in