print line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print line

    * kỹ thuật

    dòng in