print zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print zone

    * kỹ thuật

    vùng in

    toán & tin:

    khu vực in