print ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print ink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print ink

    * kỹ thuật

    mực in