print mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ in