print-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print-out

    * kinh tế

    chế bản

    in ra