print wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print wheel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bánh xe in

    bánh xe trong máy in