print area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print area

    * kỹ thuật

    vùng in