print text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản in