print-cloth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print-cloth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print-cloth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print-cloth.

Từ điển Anh Việt

  • print-cloth

    * danh từ

    vải in hoa