print drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print drum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tang in

    trống in