printless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printless.

Từ điển Anh Việt

  • printless

    * tính từ

    không dấu in