printings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printings

    * kỹ thuật

    giấy bao gói in