print bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print bar

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thanh in