print error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print error

    * kỹ thuật

    lỗi in