print setup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print setup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print setup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print setup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print setup

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cài đặt trang in