print tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print tongs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print tongs

    * kỹ thuật

    kẹp in ảnh

    kìm rửa ảnh