print range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print range

    * kỹ thuật

    vùng in