print-shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print-shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print-shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print-shop.

Từ điển Anh Việt

  • print-shop

    /'printʃɔp/

    * danh từ

    xưởng in