print band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print band

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dải in