pipe wrapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe wrapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe wrapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe wrapping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe wrapping

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự quấn ống