pipe washing trough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe washing trough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe washing trough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe washing trough.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe washing trough

    * kinh tế

    thùng rửa ống