pipe velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe velocity

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vận tốc trong đường ống