pipe vein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe vein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe vein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe vein.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe vein

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mạch hình ống

    thân quặng hình trụ