pipe underlay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe underlay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe underlay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe underlay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe underlay

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp nền đặt ống