pipe threader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe threader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe threader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe threader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe threader

    * kỹ thuật

    dụng cụ ven răng ống

    xây dựng:

    máy cắt ren ống