pipe tap connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe tap connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe tap connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe tap connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe tap connection

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đầu nối ống có ren