pipe strainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe strainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe strainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe strainer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe strainer

    * kỹ thuật

    ống lọc