pipe storm dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe storm dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe storm dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe storm dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe storm dragline

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường ống tiêu nước mưa