pipe still nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe still nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe still giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe still.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe still

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lò chưng cất ống