pipe squeezer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe squeezer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe squeezer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe squeezer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe squeezer

    * kỹ thuật

    máy cán ống