pipe sewer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe sewer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe sewer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe sewer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe sewer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cống dạng ống