pipe screwing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe screwing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe screwing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe screwing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe screwing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cắt ren vít ống

    vặn ren vít ống