pipe mounting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe mounting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe mounting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe mounting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe mounting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự lắp ống